Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Mesta Tlmače (www.mestotlmace.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Mesto Tlmače si je vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke Mesta Tlmače. Ide o dokumenty, ktoré boli mestu Tlmače doručené v nepovelenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli dorčené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mesto Tlmače zverejnilo na svojej webovej stránke www.mestotlmace.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 

Rok 2019

Tlmačská energetická - Biomasová tombola zo dňa 5.1.2019

Dodatok č.1 k Dohode č.18/15/054/32 zo dňa 20.12.2018

Dodatok k Zmluve č.A13065603 zo dňa 10.1.2019 - Orange Slovensko a.s.

Dohoda o prevode práv a povinností zo dňa 10.1.2019 - Orange Slovensko a.s.

Zmluva MsKS č. 100011825 - Stabilita zo dňa 21.1.2019

Zmluva č.149476 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR,  Bratislava

Zmluva č. 6252/2019 - NADÁCIA TESCO, Bratislava

Zmluva č.19/E18400/002-PPB - Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Materiál k zasadnutiu MsZ konaného dňa 27.4.2019 : 

- MB7 - Daňové rozhodnutie Bytreal Tlmače

- MB 7 - Daňová závierka Bytreal Tlmače z 31.12.2018

- MB 11 - Návrh na vymenovanie riaditeľky ZŠ

- MB 18 - Správa nezávislého audítora 

Materiál k zasadnutiu MsZ zo dňa 26.9.2019:

- MB 11 - posudok č. 83/2019

Rok 2018

Zmluva č.148 421, zmluva č.100011791 - Stabilita DDS Košice

Zmluva č.402/1498/2001 - ŠFRB, Bratislava

Materiál k zasadnutiu MsZ v Tlmačoch 20.9.2018 - k bodu č.20 - Technická správa, k bodu č.10 - Správa audítora,k bodu č.18 - Žadosť o nájomnú zmluvu pána Čiernika

Zmluva č.JS/2018/M/02658/MB

Materiál k zasadnutiu MsZ v Tlmačoch 29.10.2018 -  k bodu č.11 - MB11 - Žiadosť o odpredaj pozemku 5999/1 - LETURA s.r.o. Trnava

MŽP Bratislava - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - EMO Mochovce z 15.11.2018

MŽP Bratislava - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - EMO Mochovce zo 6.12.2018

Rok 2017

- Zmluva č.121658404 - Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

 - Materiál na 4. zasadnutie MsZ zo dňa 22.6.2017 - K bodu č.9 - Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo mesta Tlmače

- plagát Kultúrne akcie: KINO Tlmače - od 12.11. - 10.12.2017, divadlo Všetko o mužoch z 26.11.2017

 

Rok 2014 - 2016

Zmluvy od Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava číslo: 121372688, 121372681,121372685, 121372704, 121372707, 121372708, 121372709, 121372710, 121372723, 121372725, 121372726, 121372727, 121372728, 121372729, 121372732, 121372734, 121372670, 121372668, 121372666, 121372664, 121372662, 121372638, 121372636, 121372635, 121372634, 121372632, 121372627, 121372625, 121372618, 121372613, 121372589, 121372576, 121372584, 121372559 nám uvedená spoločnosť nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy pre IS verejnej správy s odôvodnením, že zatiaľ takéto formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme museli tieto zmluvy oskenovať cez OCR, obsahová stránka bola zachovaná, ale grafická nie.

Zmluvy Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava číslo: A8226750, A822670 nám uvedená spoločnosť nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy IS verejnej správy s odvôvodnením, že nami požadované formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme zmluvy zverejnili v jedinom dostupnom formáte a to vo forme skenu.

Kvitancia / Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o termínovanom úvere č.23/029/09 a č.23/042/08 nám spoločnosť Prima banka Slovensko a.s. Bratislava nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy IS verejnej správy s odvôvodnením, že nami požadované formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme zmluvy zverejnili v jedinom dostupnom formáte a to vo forme skenu.

Zmluvy a zaradenia motorových vozidiel od Komunálnej poisťovne a.s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava sme zverenili nasledovné dokumenty vo formate sken, nakoľko uvedená poisťovňa nám ich neposkytla v elektronickej forme:

 1. poistná zmluva č.4419001369
 •  zmluvné dojednania k UPP 106-2 a OPP z 156-2 k PZ 4419001369
 •  zmluvne dojednania pre poistenie pre prípad odcudzenia, alebo vandalizmu 
 • Dodatok č.1 k PZ 4419001369
 • poistná zmluva č.2439000390
 • havarijné poistenie motorového vozidla - vložeka č.1
 •  Dodatok č.1 k PZ 2439000390
 • poistná zmluva č.3559009344
 • zaradenie motorového vozidla do súboru: MNA, príves BAN, náves na traktor SEKO, MULTICAR, traktor NEW HOLLAND, nadstavba AB BOHEMIA, náklaďák MAN TGM 18250, KIA sportage

Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava : Dodatok k Zmluve č.A6991011 a Dodatok k Zmluve č.A2900572 nám uvedená spoločnosť nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy IS verejnej správy s odvôvodnením, že nami požadované formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme zmluvy zverejnili v jedinom dostupnom formáte a to vo forme skenu.

Postné zmluvy MŠ Lúčik č.9983555414 a č. 9983556813 nám Allianz, Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad č.4, 815 74 Bratislava 1,  nám nevedela inak zaslať len vo formáte skenu.                       

Zmluva č.ZLP-2016-0041 od spoločnosti DEUS Kýčerského 5, 811 05 Bratislava sme vedeli zverejniť len v jedninom dostupnom formáte a to vo forme skenu. 

Zmluva č.3559009344 od Komunálnej poisťovne Bratislava je zverejnená v jedinom dostupnom formáte, ktorý nám poskytol dodávateľ.

Materiál na zasadnutie MsZ z 18.2.2016  - K bodu č.12 - Výpočet finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Správa o monitorovaní výpustí rádioaktívnych látok a radiačnej situácie v okoli AE Mochovce, zverejnené dňa 30.3.2016

ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, fa.č. 9408160616  je zverejnená v jedinom dostupnom formáte, ktorý nám poskytol dodávateľ.

Materiál na zasadnutie MsZ zo dňa 11.5.2016 : 

 • k bodu č. 9 - Oznámenie o čerpaní finančných prostriedkov na schválený rozpočet ZUŠ Tlmače
 • k bodu č.10 - Oznámenie o čerpaní financií na schválený rozpočet MŠ Lúčik Tlmače
 •  k bodu č.14 - Žiadosť o odkúpenie automobilu - FK Spartak Tlmače
 •  k bodu č.16 - Žiadosť o úpravu stravného - MŠ ul. Nová 2, Tlmače
 •  k bodu č.19 - Výška mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015
 •  k bodu č.22 - Vymenovanie riaditeľa ZUŠ Tlmače

Zmluva č.1610061 zo dňa zverejnenia 8.7.2016

Materiál k zasadnutiu MsZ zo dňa 8.9.2016

 •  k bodu č.13 - geometrický plán
 •  k bodu č.13 - Žiadosť o prejednanie Humenskej investičnej a.s.

Materiál k zasadnutiu MsZ zo dňa 10.11.2016

 • k bodu č.18 - MB18 - pôdorys k žiadosti Tlmačskej energetickej
 •  k bodu č.18 - Stanovisko k žiadosti 
 •  k bodu č.13 - Žiadosť firmy ARAMIS
 •  k bodu č.14 - Žiadosť p. Sleziaková
 •  k bodu č.15 - Žiadosť p. Švolíková
 •  k bodu č.16 - Žiadosť - PS energia
 •  k bodu č.19 - Návrh na spoluprácu - p.Pompoš

Dohoda č.16/15/010/993 UPSVaR Levice

Prílohy k Verejnému obstarávaniu - Obnova verejného osvetlenia mesta Tlmače- zo dňa 28.12.2016

 •  printscreen zverejnenia VO na stránke www.uvo.gov.sk
 •  projektová dokumentácia 

Zmluva o nájme č.1/2016-NZ

Bulletin T-25-ky roku 2013, zmluva z roku 2014 č. 00307581/MUD007 ING Tatry-Sympatia Bratislava.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendárEnglish version
Úvodná stránka